Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Rekrytoivat koulutukset

Rekrytoivat koulutukset

Oletko työtön tai työttömyysuhan alla? Tai haluatko löytää kokonaan uuden uran? Rekrytoivat koulutusohjelmat ovat yksi väylä työllistyä.

Koulutusohjelmat ovat työhallinnon tukemia työvoimaohjelmia, joissa yritykset ovat monipuolisesti mukana tarjoamassa osallistujille erilaisia työssäoppimispaikkoja. Koulutuksen lisäksi työskentelet yrityksissä ja opit käytännön työtehtävissä koulutuksen aihealueita.

Ohjelmien toteutukset on mahdollista räätälöidä yksittäisille yritykselle tai suunnata tietylle toimialalle. Rekrytoivat koulutusohjelmat työllistävät ja helpottavat yrityksien rekrytointityötä. Koulutus tuottaa uusia osaajia, joilla on oman alansa uusinta osaamista.

Kysy lisää

Toni Varis
Liiketoimintajohtaja
p. 040 517 3143
toni.varis(at)valmennuskeskus.fi

Käynnissä olevat koulutukset

Qt -ympäristö + Kanzi -referenssialusta – autoteollisuuden teknologioita -koulutus, Oulu (120 päivää)

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista autoteollisuuden teknologioista ja parantaa työllistymismahdollisuuksia alan yrityksiin, esimerkiksi ohjelmistokehittäjän työtehtäviin.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat TE-toimiston asiakkaat, joilla on vahva kokemus ohjelmoinnista.

Koulutuksen kesto 120 päivää sisältäen työelämäjakson 70 päivää. Koulutus järjestetään ajalla 16.12.2020-10.6.2021.

Autoteollisuuden kehittymistä ohjaa nykypäivänä yhä enemmän digitalisaatio ja sen eräänä ilmentymänä autonkuljettajan ja matkustajien käyttöliittymä (UI) auton palveluihin ja autolla ajamisen/matkustamisen käyttökokemus (UX). Autoteollisuuden toimijat pyrkivät merkittävästi lisämään kykyään toimittaa turvallisuuden ja samalla käyttömukavuuden kannalta merkittäviä palveluita. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta tämä asettaa prosesseille ja työkaluille entistä suurempia vaatimuksia.

Ohjelmistojen ja digitaalisuuden merkitys autoteollisuudessa onkin kasvanut ja tulee kasvamaan merkittävästi myös tulevaisuudessa. Alan tulevat suuret murrokset kuten sähköautot, autonomiset autot sekä autoilun ja liikkumisen uudet liiketoimintamallit kaipaavat kuumeisesti uusia osaajia Oulun seudulla ja laajemmin koko Suomen mittakaavassa.

Käyttöliittymien ja erityisesti käyttäjäkokemuksen parantaminen nykyaikaisilla työkaluilla, kuten Kanzi UI, Qt tai HTML5, antaa hyvän pohjan kehittää tulevaisuuden autoilua uudelle tasolle sekä käytettävyyden että turvallisuuden näkökulmasta.  Tässä koulutuksessa perehdymme sekä tekniikkaan että käyttökokemukseen ja käyttöliittymään. Koulutuksen teoriaosuuden lopuksi toteutetaan prototyyppi, jonka avulla perehdytään käytännössä opiskeltaviin työkaluihin syvällisemmin ennen siirtymistä työharjoittelujaksolle.

Sovellamme koulutuksessamme sulautuvaa oppimista, joka sopii erinomaisesti digitalisaatiota hyödyntävien yritysten toimintafilosofiaan. Sulautuva oppiminen eli blended learning tarkoittaa oppimisympäristöjen sulautumista toisiinsa. Sitä voidaan kutsua myös lähikäsitteillä monimuoto-oppiminen tai sulautettu opetus. Esimerkkinä sulautuvasta oppimisesta voi pitää opintoja, joista osa on perinteistä kontaktiopetusta luokkahuoneessa, ja osa opinnoista tehdään digitaalisen oppimisalustan kautta etäopintoina.

Etäopinnot voivat sisältää sekä reaaliaikaisia että ei-reaaliaikaisia osioita. Opiskelija esimerkiksi seuraa tehtävien ratkaisemista esimerkkien valossa liveluennoilla sekä käyttää viestintätyökaluja reaaliajassa opettajan tai tutorin kanssa. Kun opetus ei ole reaaliaikaista, opiskelija työskentelee Viopen alustalla tehden erilaisia tehtäviä ja harjoituksia saaden työskentelylleen tukea arkipäivisin ympäristössä päivystävältä tutoriltaan. Sulautuvalle oppimiselle ominainen piirre onkin aikataulujen joustavuus, jolloin reaaliaikainen opetus ja itsenäinen työskentely muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

 • kykenee toimimaan osana ketterää ohjelmistokehitystiimiä
 • ymmärtää käyttökokemuksen (UX) ja käyttöliittymien (UI) merkityksen osana autoteollisuuden ohjelmistokehittäjän työtehtäviä ja tuntee käyttöliittymän rakentamisessa käytettäviä työkaluja kuten Kanzi User Interface Design Software
 • hallitsee QT:ssä tyypillisesti käytettävän C++ -ohjelmointikielen
 • hallitsee JavaScriptiin perustuvan QML-kielen ja sitä soveltavan QT Quick ohjelmointikehyksen
 • hallitsee QT ohjelmointikehyksen perusperiaatteet, tuntee tärkeimmät työkalut sekä osaa soveltaa niitä ohjelmistokehittäjän työtehtävissä

Lisätietoa koulutuksesta antaa:
minna.kivihalme@viope.com
puhelin: 050 470 4335

 

Work and Code: Full Stack -ohjelmointikoulutus, Oulu

Valmennuskeskus Public ja Viope Education järjestävät yhdessä Work and Code: Full Stack -ohjelmointikoulutuksen Oulussa. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen lisäämällä Full Stack ohjelmistokehitystyössä vaadittavaa ohjelmointiosaamista.

Koulutuksen kohderyhmänä on ohjelmointialasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, joilla on jo kokemusta ohjelmointialasta ja halua päivittää osaamistaan. Hakijoilta toivotaan joko koulutukseen, työkokemukseen tai harrastuneisuuteen pohjautuvaa osaamista.

Koulutus alkaa 22.2.2021 ja päättyy 12.8.2021. Lähiopetus on Oulussa osoitteessa Rantakatu 3.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

 • HTML, CSS, Git, Visual Studio Code, Browser
 • JavaScript
 • React
 • Redux
 • Node ja MongoDB
 • Työnhakuvalmennus, oman osaamisen tunnistaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, yritysvierailut, sparraustuokiot, yrittäjyys

Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Lähiopetusta on 28 päivää ja verkossa tapahtuvaa oppimista 32 päivää. Koulutuksen työssäoppimisjakso on 60 päivää. Koronatilanteen mukaan teoriaopetus saatetaan järjestää kokonaan verkossa.

Work and Code: Full Stack -koulutus kestää yhteensä 120 päivää sisältäen työssäoppimisen 60 päivää.

Koulutuksen osaamistavoitteina on:

 • Omaksua web-kehityksen eri osa-alueita, kuten web-sivut, web-applikaatiot, rajapinnat sekä tietokannat ja osata toteuttaa niitä.
 • Ymmärtää ja osata arvioida laadullisesti sekä omaa että muiden tuottamaa koodia.
 • Ymmärtää ohjelmistokehityksen työelämän vaatimukset ja tutustua työelämässä tarvittaviin työkaluihin ja menetelmiin.
 • Saada valmiudet työskennellä web-teknologian osa-alueella vähintään junior-tason työtehtävissä.

Lisätietoa koulutuksesta:
Valmennuskeskus Public
public@valmennuskeskus.fi
puhelin: 020 7280 245

Hae mukaan 1.2.2021 mennessä täältä.

 

Game Design Pro! -pelikehityksen koulutusohjelma, Oulu

Game Desing Pro! -pelikehityksen koulutusohjelman tavoitteena on työllistää osallistujat vahvistamalla heidän pelisuunnittelun osaamista antaen eväitä menestyvän peliliiketoiminnan rakentamiseen. Game Design Pro -ohjelmassa opiskelu toteutuu pelialan ammattilaisten ohjaamana työelämää simuloivissa tilanteissa, nykyaikaisin työkaluin ja menetelmin (Scrum-, Kanban yms.). Koulutuksessa painotetaan erityisesti pelisuunnittelun menetelmiä, MVP-ajattelua peliliiketoiminnan osana sekä pelien erilaisista ansaintamallista syntyviä haasteita, rajoitteita ja vaatimuksia.

Koulutuksen kohderyhmänä TE-palveluiden sekä kuntakokeilun asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen. Koulutus toteutetaan suomen kielellä sekä osittain englannin kielellä, joten hakijan kielitaidon tulee olla riittävä.

Koulutuksen valitaan vain 10 henkilöä ja koulutuksen jälkeen osallistuja:

– Ymmärtää pelisuunnittelun sekä graafisen suunnittelun merkityksen peliliiketoiminnalle.
– Tuntee pelien ansaintamalleja ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin.
– Tuntee Blender 3D-grafiikkaohjelmiston ja osaa toteuttaa sen avulla pelien kehittämisessä tarvittavia 3D-mallinnuksia sekä animaatioita.
– Osaa arvioida omaa tai toisen tuottamaa grafiikkaa sekä sen laatua ja toimivuutta myös liiketoiminnan ja ansainnan näkökulmasta.
– Osaa toimia pelikehitystiimin osana ja tuntee pelialan työelämävaatimuksia.

Huomioithan, että koulutus on osittain englanninkielinen. Valintakriteerinä koulutukseen on soveltuva pohjakoulutus tai aiempi työkokemus, jonka lisäksi osallistujalla on hyvä olla jonkin verran kokemusta pelialalta. Myös vahva, pelialaa tukeva harrastuspohja katsotaan eduksi. Esivalinnat koulutukseen tehdä hakemusten perusteella, joten tuotathan motivaatiosi ja sen miten koulutus auttaa sinua työllistymään, hakemuksessasi hyvin esille.

Toteutus ja sisältö:

Koulutus järjestetään 26.4.2021-19.07.2021. Koulutuksen kesto on yhteensä 60 päivää, joista työssäoppimisjakson osuus 35 päivää. Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää lähiopetusta 5 päivää, kontaktiopetusta verkossa 5 päivää, verkossa tapahtuvaa ohjattua oppimista 15 päivää. Pandemiatilanteen mukaan lähiopetus voidaan siirtää kokonaan verkkoon. Koulutus sisältää pelisuunnittelua, liiketoiminnan ja ansaintamallien opiskelua, peligrafiikkaa ja uravalmennusta.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä sekä osittain englannin kielellä, joten hakijan kielitaidon tulee olla riittävä koulutuksen suorittamiseen.

Lisätietoja
Lisätietoa koulutusohjelmasta antaa Minna Kivihalme (minna.kivihalme@viope.com).

Hae mukaan 31.3.2021 mennessä täältä.