Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Rekrytoivat koulutukset

Rekrytoivat koulutukset

Oletko työtön tai työttömyysuhan alla? Tai haluatko löytää kokonaan uuden uran? Rekrytoivat koulutusohjelmat ovat yksi väylä työllistyä.

Koulutusohjelmat ovat työhallinnon tukemia työvoimaohjelmia, joissa yritykset ovat monipuolisesti mukana tarjoamassa osallistujille erilaisia työssäoppimispaikkoja. Koulutuksen lisäksi työskentelet yrityksissä ja opit käytännön työtehtävissä koulutuksen aihealueita.

Ohjelmien toteutukset on mahdollista räätälöidä yksittäisille yritykselle tai suunnata tietylle toimialalle. Rekrytoivat koulutusohjelmat työllistävät ja helpottavat yrityksien rekrytointityötä. Koulutus tuottaa uusia osaajia, joilla on oman alansa uusinta osaamista.

Kysy lisää

Toni Varis
Liiketoimintajohtaja
p. 040 517 3143
toni.varis(at)valmennuskeskus.fi

Pohjois-Pohjanmaa
Susanna Juusola
Projektipäällikkö
Puh. 050 477 4789
susanna.juusola(at)valmennuskeskus.fi

 

Haku auki

Qt -ympäristö + Kanzi -referenssialusta – autoteollisuuden teknologioita -koulutus, Oulu (120 päivää)

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista autoteollisuuden teknologioista ja parantaa työllistymismahdollisuuksia alan yrityksiin, esimerkiksi ohjelmistokehittäjän työtehtäviin.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat TE-toimiston asiakkaat, joilla on vahva kokemus ohjelmoinnista.

Koulutuksen kesto 120 päivää sisältäen työelämäjakson 70 päivää. Koulutus järjestetään ajalla 16.12.2020-10.6.2021.

Autoteollisuuden kehittymistä ohjaa nykypäivänä yhä enemmän digitalisaatio ja sen eräänä ilmentymänä autonkuljettajan ja matkustajien käyttöliittymä (UI) auton palveluihin ja autolla ajamisen/matkustamisen käyttökokemus (UX). Autoteollisuuden toimijat pyrkivät merkittävästi lisämään kykyään toimittaa turvallisuuden ja samalla käyttömukavuuden kannalta merkittäviä palveluita. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta tämä asettaa prosesseille ja työkaluille entistä suurempia vaatimuksia.

Ohjelmistojen ja digitaalisuuden merkitys autoteollisuudessa onkin kasvanut ja tulee kasvamaan merkittävästi myös tulevaisuudessa. Alan tulevat suuret murrokset kuten sähköautot, autonomiset autot sekä autoilun ja liikkumisen uudet liiketoimintamallit kaipaavat kuumeisesti uusia osaajia Oulun seudulla ja laajemmin koko Suomen mittakaavassa.

Käyttöliittymien ja erityisesti käyttäjäkokemuksen parantaminen nykyaikaisilla työkaluilla, kuten Kanzi UI, Qt tai HTML5, antaa hyvän pohjan kehittää tulevaisuuden autoilua uudelle tasolle sekä käytettävyyden että turvallisuuden näkökulmasta.  Tässä koulutuksessa perehdymme sekä tekniikkaan että käyttökokemukseen ja käyttöliittymään. Koulutuksen teoriaosuuden lopuksi toteutetaan prototyyppi, jonka avulla perehdytään käytännössä opiskeltaviin työkaluihin syvällisemmin ennen siirtymistä työharjoittelujaksolle.

Sovellamme koulutuksessamme sulautuvaa oppimista, joka sopii erinomaisesti digitalisaatiota hyödyntävien yritysten toimintafilosofiaan. Sulautuva oppiminen eli blended learning tarkoittaa oppimisympäristöjen sulautumista toisiinsa. Sitä voidaan kutsua myös lähikäsitteillä monimuoto-oppiminen tai sulautettu opetus. Esimerkkinä sulautuvasta oppimisesta voi pitää opintoja, joista osa on perinteistä kontaktiopetusta luokkahuoneessa, ja osa opinnoista tehdään digitaalisen oppimisalustan kautta etäopintoina.

Etäopinnot voivat sisältää sekä reaaliaikaisia että ei-reaaliaikaisia osioita. Opiskelija esimerkiksi seuraa tehtävien ratkaisemista esimerkkien valossa liveluennoilla sekä käyttää viestintätyökaluja reaaliajassa opettajan tai tutorin kanssa. Kun opetus ei ole reaaliaikaista, opiskelija työskentelee Viopen alustalla tehden erilaisia tehtäviä ja harjoituksia saaden työskentelylleen tukea arkipäivisin ympäristössä päivystävältä tutoriltaan. Sulautuvalle oppimiselle ominainen piirre onkin aikataulujen joustavuus, jolloin reaaliaikainen opetus ja itsenäinen työskentely muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

 • kykenee toimimaan osana ketterää ohjelmistokehitystiimiä
 • ymmärtää käyttökokemuksen (UX) ja käyttöliittymien (UI) merkityksen osana autoteollisuuden ohjelmistokehittäjän työtehtäviä ja tuntee käyttöliittymän rakentamisessa käytettäviä työkaluja kuten Kanzi User Interface Design Software
 • hallitsee QT:ssä tyypillisesti käytettävän C++ -ohjelmointikielen
 • hallitsee JavaScriptiin perustuvan QML-kielen ja sitä soveltavan QT Quick ohjelmointikehyksen
 • hallitsee QT ohjelmointikehyksen perusperiaatteet, tuntee tärkeimmät työkalut sekä osaa soveltaa niitä ohjelmistokehittäjän työtehtävissä

 

Lisätietoa koulutuksesta antaa:

minna.kivihalme@viope.com

puhelin: 050 470 4335

 

Hae koulutukseen TE-palveluiden sivuilta täältä.

 

Käynnissä olevat koulutukset

Käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyystestaus, Oulu (25 päivää)

Ohjelmistojen ja digitaalisuuden merkitys liiketoiminnassa on kasvanut ja tulee kasvamaan merkittävästi myös tulevaisuudessa. Jopa fyysiset konkreettiset tuotteet tarvitsevat rinnalleen ohjelmistoja ja digitaalisia palveluita.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset TE-palveluiden asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen sekä haluavat suuntautua ohjelmistokehityksen ja tuotekehityksen tehtäviin ja ovat kiinnostuneita käyttäjälähtöisen suunnittelun prosesseista, työtavoista ja työkaluista. Koulutus sopii myös suunnittelijoiksi haluaville sekä muille tuleville projektitiimiläisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteista (esim. projektipäälliköt, graafikot, front-end -kehittäjät).

Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden avulla luodaan tuotteelle lisäarvoa ja asiakkaille parempia asiakaskokemuksia. Kysymykseen miksi toiset palvelut ovat mielekkäämpiä käyttää kuin toiset, ei saa vastausta kaistan leveydestä eikä tietokoneen prosessointikyvystä. Kaistan leveydellä on toki merkitystä ja hyvä käyttöliittymäsuunnittelija osaakin ottaa kaikki käyttäjän käyttökokemukseen liittyvät seikat huomioon suunnitellessaan digitaalisia palveluita.

Tässä koulutuksessa perehdymme sekä käyttöliittymien suunnitteluun että erityisesti käyttäjäkokemukseen. Koulutuksen lopuksi toteutetaan prototyyppi, jonka avulla perehdytään käytännössä käyttäjätestauksen menetelmiin.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

 • Design Thinking ja käyttökokemus
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu
 • Käyttöliittymäsuunnittelu ja prototypointi
 • Käytettävyystestaus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena työelämää simuloivalla tavalla. Opetuskieli on suomi. Lähiopetus on mahdollista siirtää koronatilanteen niin vaatiessa kokonaan verkon kautta toteutettavaksi.

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • hallitsee Design Thinking -prosessin, sekä osaa soveltaa sen menetelmiä ja työkaluja käyttöliittymien suunnittelussa.
 • ymmärtää käyttäjäkokemuksen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun tärkeyden suunnitellessa tuotteita, jotka vastaavat käyttäjän tarpeisiin, ovat – käyttäjäystävällisiä ja kilpailukykyisiä
 • saa uutta osaamista ja työkaluja, joiden avulla suunnitellaan uusia tuotteita tai palveluja.
 • ymmärtää miten asiakasta osallistetaan suunnitteluprosessiin, sekä ja miten luodaan asiakasarvoa.

 

Learn and Code: Full Stack -ohjelmointi (35 päivää)

Yritykset tarvitsevat luovia, yhteistyökykyisiä ja monialaisesti ajattelevia ohjelmistokehittäjiä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset TE-palveluiden asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja ovat kiinnostuneita ohjelmistokehittäjän työtehtävistä ja hallitsevat ohjelmoinnin perusteet esim. JavaScript-ohjelmoinnista.

Koulutusaika: 23.10.-10.12.2020

Koulutuksen aihealueita ovat mm.:

 • JavaScript ES6 rivakka kertaus
 • React.js
 • Express.js
 • MongoDB
 • Uravalmennus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena työelämää simuloivalla tavalla.

Lähiopetusta ohjelmassa on 16 päivää ja tuettua etäopiskelua 19 päivää.

Lähiopetus on mahdollista siirtää koronatilanteen niin vaatiessa kokonaan verkon kautta toteutettavaksi.

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Omaksuu web-kehityksen eri osa-alueita, kuten web-sivut, web-applikaatiot, rajapinnat sekä tietokannat ja osaa toteuttaa niitä.
 • Ymmärtää ja osaa arvioida laadullisesti sekä omaa että myös muiden tuottamaa koodia.
 • Ymmärtää ohjelmistokehityksen työelämän vaatimukset ja on tutustunut työelämässä tarvittaviin työkaluihin ja menetelmiin