Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Sopisiko tulosperusteinen hankinta kotoutumiskoulutuksiin?

Sopisiko tulosperusteinen hankinta kotoutumiskoulutuksiin?

Tuotamme työ- ja elinkeinohallinnolle useita erilaisia vaikuttavuus- ja tulosperusteisia palveluita. Näissä palveluissa te-hallinto maksaa vain tuloksista eli yleensä työllistymisestä tai siitä, että asiakas aloittaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Ketterä ja osaava organisaatiomme tekee erittäin mieluusti tulosperusteisia palveluita julkiselle sektorille. TE-toimistot ja ELY-keskukset seuraavat tarkkaan koulutuksien ja palveluiden vaikuttavuuksia, jotka on määritelty ja palvelun hankintavaiheessa. TE-toimiston maahanmuuttajien palveluissa ja erityisesti kotoutumiskoulutuksissa voisi olla myös mahdollista kokeilla enemmän tulosperusteista hankintaa. Voisiko ennalta määritelty kielitaitotaso olla yksi tulosperusteisuus?

Tällä hetkellä kielitaitotason mittaamisen käytännöt ovat todella vaihtelevat ympäri Suomea ja jokaisen kotoutumiskoulutuksen jälkeen koulutukseen osallistunut henkilö saa koulutuksen vastuukouluttajan kielitaitoarvion, joka kirjataan mm. TE-toimiston Koulutusporttijärjestelmään. Kielitaitotason arvioinneissa on hyvä muistaa, että se on aina yhden arvioijan subjektinen näkemys testattavan kielitaidosta. Mikäli saavutettavaa kielitaitotasoa haluttaisiin tarkastella laajemmin osana kotoutumiskoulutuksen tuloksia, niin kotoutumiskoulutuksiin voisi hyvä olla jatkossa liittää pakollinen Yleinen kielitutkinto (YKI-testi) osaksi koulutusta. Nykyisin YKI-testiin osallistuminen on opiskelijoille mahdollista, mutta ei pakollista.

Kotoutumiskoulutusten hankintaan voisi määritellä tulosperusteisuudeksi samoja elementtejä mistä koostuu Opetushallituksen uudet kotoutumiskoulutuksen järjestämisen mallit. Koulutuksiin voidaan integroida vapaaehtoistyötä, ammatillisiin opintoihin valmistavia osioita, työkokeiluita, työssäoppimista, vapaaehtoistyötä ja vaikka harrastuspiirejä. Kaikki nämä tukevat sitä tavoitetta, joka kotoutumiskoulutuksella on. Toimiva kielitaito voidaan saavuttaa monipuolisesti ja uusien mallien mukaan opintojen henkilökohtaistaminen on entistä suuremmassa merkityksessä. Meillä Publicissa esimerkiksi Satakunnassa opiskelijoita osallistuu osana järjestämäämme kotoutumiskoulutusta vapaan sivistyksen piirissä olevaan koulutukseen, esimerkiksi suomenkieliseen ompelukerhoon. Kokkolassa kotoutumiskoulutuksemme nuoret miehet ovat ahkerasti mukana mm. paikallisten liikuntajärjestöjen toiminnassa. Kunnon lisäksi kohoaa poikien kielitaito. Lisäksi Kokkolassa koulutuksissamme mukana olevat taiteellisesti erittäin lahjakkaat nuoret naiset ovat osallistuneet paikallisen taiteilijakerhon toimintaan ja pitäneet oman näyttelyn.

Maahanmuuttajien ohjaamisesta kotoutumiskoulutuksiin vastaa TE-toimiston asiantuntijat ja palveluntuottajat puolestaan huolehtivat siitä, että kotoutumiskoulutus on sitä mitä ELY-keskus on kilpailuttanut ja laadultaan erinomaista. Kaikkien koulutuksia järjestävien organisaatioiden tulisi pitää kirkkaana mielessä keskeisimmät tavoitteet kotoutumiskoulutuksissa: opiskelijan aito integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan, hyvät oppimisvalmiudet, saavutettu hyvä kielitaito ja mahdollinen työllistyminen. Hedelmällinen yhteistyö TE-toimiston kanssa perustuu siihen, että molemmilla osapuolilla on selvät tehtävät ko. palvelun suhteen ja että molemmat luottavat toistensa ammattitaitoon. Maakuntauudistuksen tullessa voimaan 2020 ja TE-toimistojen lakkauttamisen jälkeen maakuntien Kasvupalvelut tulevat varmasti tekemään hyvää yhteistyötä kotouttamiskoulutusten järjestämisten suhteen niin oppilaitosten kuin yksityisten palveluntuottajien kanssa. Maakuntauudistus voi edelleen tuoda monipuolisia ja aidosti markkinaehtoisia palveluita maakuntien ja kuntien maahanmuuttajille. Tällä hetkellä ELY-keskukset ovat suhteellisen hyvin ottaneet kilpailutuksissa huomioon alueelliset erityispiirteet. Kilpailutuksissa voitaisiin jatkossa painottaa vielä enemmän laatua ja ennen kaikkea vaikuttavuutta. Osana kilpailutuksia koulutuksiin voitaisiin siis sitoa pakollinen YKI-testi, jolloin saataisiin valtakunnallisesti kattavampi kuva saavutetuista tuloksista. Tämä edellyttäisi myös Opetushallitukselta toimia vapauttaa YKI-testien järjestäminen markkinaehtoiseksi.

Koulutusten ja palveluiden hankintojen tulisikin jatkossa olla enemmän vaikuttavuuteen keskittyviä (esim. saavutettu kielitaito/työllistyminen/tutkintoon johtavaan koulutuksen aloittaminen). Hankinnoissa tulisi painottaa tuloksia ja tulospalkkio sopisi tietyiltä osin myös kotoutumiskoulutuksiin. Työvoimaviranomaisten tehtävien tulisi olla ennen kaikkea alueidensa elinvoimaisuuden turvaamisessa, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoimisessa ja big datan analysoimisessa. Hankintayksiköiden ei pitäisi tulevaisuudessa liian yksityiskohtaisesti määritellä miten koulutusta tehdään, vaan antaa koulutusta tarjoavien palveluntuottajien tarjota innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä omat pedagogiset ratkaisut sen eteen miten ostettavat tulokset saavutettaisiin. Julkisen sektorin koulutushankintojen keskiössä tulisi aina olla ko. koulutukseen osallistuvat opiskelijat. Kun koulutusten vaikuttavuustavoitteet ovat asetettu tarpeeksi korkealle tasolle, takaa se aidosti ratkaisukeskeisiä koulutuksia niihin osallistuville henkilöille.

Toni Varis - Valmennuskeskus Public

Toni Varis
Koulutus- ja kehittämisjohtaja